Utskrift

Vedtekter og dugnadsregler

trygve-tau

 

'Revidert  28.04.14

NAVN OG FORMÅL

§1

Foreningens navn er HAMMERFEST BÅTFORENING med initialene HBF. Hammerfest Båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund med initialene KNBF.

§2

Hammerfest Båtforening er en ideell, frivillig forening hvis formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å utvikle et godt båtmiljø på land og vann. Herunder en bærekraftig miljøprofil - utbre formålstjenelige kunnskaper – utvikle positivt samarbeid med lag/foreninger og lokale myndigheter – medvirke til sosialt samvær ved turer og fellesarrangementer.

MEDLEMSKAP

§3

Medlemskap krever betalt årskontingent og følger kalenderåret. Medlemmer forplikter å sette seg inn i alle foreningens regler og melde adresseforandring ved endring.

§4

Misligholdelse ved unnlatelse av betaling av medlemskontingent eller innskudd/leie eller brudd på til enhver tid gjeldene regler, vil medføre tap av medlemskap og båtplass etter 1 purring/advarsel. Styrets eksklusjon av medlem kan innankes for første årsmøte som ved alminnelig stemmeflertall har den endelige avgjørelse.

§5

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen kan etter enstemmig innstilling fra styret innvoteres av årsmøtet som æresmedlemmer.

KONTINGENT

§6

Årskontingenten og leie av fortøyningsplass følger kalenderåret, og må være innbetalt innen angitt forfallsdato på faktura. Oversittes fristen, kan styret etter 1 gitt varsel, stryke vedkommende som medlem samt innløse ervervet rett til leie av båtplass. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel alle medlemsrettigheter. Årskontingent fastsettes på hvert årsmøte. 

 ÅRSMØTET

§7

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april måned.

Medlemmene innkalles med 4 ukers varsel ved kunngjøring i avis og på foreningens hjemmeside.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Sakspapirer offentliggjøres, ved oppslag og på foreningens hjemmeside, senest 1 uke før møtedato.

§8

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

-          Styrets årsberetning.

-          Revidert årsregnskap.

-          Fastsettelse av kontingent.

-          Fastsettelse av innskudd og leiepris for båtplass.

-          Innkomne forslag.

-          Foreta valg på:

-          Leder

-          Nestleder

-          Kasserer

-          Sekretær

-          3 ordinære styremedlemmer Styretvelges for 2 år av gangen,dog således at det hvert år er 2 styremedlemmer på valg.

-          2 nummererte varamedlemmer for 2 år av gangen, dog således at det hvert år er 1 varamedlem på valg.

-          Valgkomité på 3 medlemmer.

-          2 revisorer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmende med §7. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet ansees et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha
minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, avholdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

STYRET

§9

Hammerfest Båtforening ledes av et styre bestående av leder samt 6 øvrige medlemmer av styret som beskrevet §8

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller
til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv forøvrig. 
Styret oppnevner de utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, hvis disse ikke velges av årsmøtet. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt 3 medlemmer av styret er til stede.

Leder og kasserer forplikter i fellesskap foreningen med sine underskrifter i økonomiske saker.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§10

Styret kan, når det finner det nødvendig eller når minst 1/5 av
medlemmene forlanger det, med skriftlig innkallelse og angivelse av de saker som skal behandles, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer med minst 14 dagers varsel.

 

DIVERSE

§11

Foreningens standard er en vimpel 30 x 60 cm med foreningens emblem på marineblå bunn. Vimpelen føres på flaggspill eller i mastetopp.

§12

Innmelding eller utmelding i en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen forening, må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§13

Forslag til endring av, eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, gjennom styret, innen den frist nevnt i §7 og §10. Endringsvedtak må treffes med 2/3 flertall.

§14

Oppløsning av Hammerfest Båtforening kan bare skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til
medlemmene med innkallingen. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall og gjentas på nytt årsmøte/ekstraordinært årsmøte etter minimum 3 mnd.
Når vedtak er fattet om at foreningen skal oppløses, blir alle dens eiendeler å forvalte i henhold til §52 i gjeldene lov om stiftelser (Stiftelsesloven).  

DUGNADSREGLER

§15

Den som er tildelt båtplass plikter å delta i dugnad eventuelt betale dugnadsandel for fastsatte/annonserte dugnader. Hver båtplass betaler en årlig dugnadsavgift beregnet av styret. Ved dugnadsarbeid ut over forpliktet, mottar medlemmer godtgjørelse fastsatt av årsmøtet.

 

REGLER FOR FORTØYNINGSPLASSER
I FLYTEBRYGGER

§16

Båteier som er medlem av Hammerfest Båtforening kan etter søknad tildeles og leie plass, etter ansiennitet, til fastsatte innskudd og årlig leieavgift. Tildeling av båtplass utføres av bryggeleder som også påser at medlemmene ikke misligholder båtplassen. Når tildelt båtplass ikke nyttes på grunn av salg av båt, havari eller annen årsak, plikter leieren å melde fra om dette til bryggeleder, som da kan disponere plassen midlertidig til annet medlem av HBF etter ansiennitet. Ved fravær i lengre enn 2 år, må leieren søke skriftlig om fortsatt leie av båtplass. Dersom medlem akter å innløse båtplass, skal det skje til HBF i henhold til årsmøtets fastsatte priser. Medlemmer skal inneha ansvarsforsikring for sine utplasserte båter i havnen.

 

FERDSEL I HAVNEOMRÅDET/ORDENSREGLER

§17

Under ferdsel i havneområdet ved Hammerfest Båthavn skal farten ikke være større enn (4 knop) nødvendig for manøvreringen. Forøvrig skal fastsatte sjøveisregler følges.

Det er forbudt å dumpe avfall av enhver art i havnebassenget, havneområdet forøvrig eller utenfor godkjent avfallsplass. Det er ikke lov å ta på land båter i havneområdet uten tillatelse fra bryggeleder som angir tid og sted. 3 døgn etter opptak pålegges døgnavgift fastsatt av styret, med mulighet for å søke om særskilt  avtale i spesielle situasjoner. Fortøyning ved servicebrygge som varer lenger enn 2 timer skal avtales med bryggeleder. Bryggene og havneområdet forøvrig skal holdes ryddige. Bryggeporten skal være avlåst. Medlemmer som har registrert båtplass tildeles portnøkkel.